Beheerstichting

Naast de vereniging is er een beheerstichting met als doelstelling behulpzaam te zijn bij het verwezenlijken van de activiteiten van de groepsvereniging. De beheerstichting, Stichting Scouting Salwega, behartigt de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging.

De beheerstichting
Het stichtingsbestuur beheert en exploiteert de accommodaties, het buitenterrein en alles wat daarmee samenhangt. Zij legt verantwoording af aan de vereniging.

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee tot maximaal vier algemene bestuursleden. De algemene bestuursleden zijn meestal een gebouwcoördinator en vertegenwoordigers van de vereniging. Daarnaast kan het stichtingsbestuur nog adviseurs benoemen. Deze zijn geen lid van het bestuur.

De meerderheid van het stichtingsbestuur bestaat altijd uit leden van de vereniging. Dit om te waarborgen dat de stichting in de eerste plaats de belangen van de vereniging behartigt.

Momenteel heeft het stichtingsbestuur vijf leden met de volgende functies:
voorzitter: Frank Driesen
secretaris: Sander Weijers
penningmeester: Peter Schinkel
algemeen bestuurslid / gebouwcoördinator: Hendrik Klutz
adviseur / beheerder: Bart Kroon en Erwin Paans

Hieronder volgt een korte beschrijving van de functies binnen het stichtings­bestuur.

Voorzitter
Is verantwoordelijk voor de algemene aansturing van het stichtingsbestuur. Vertegenwoordigt de stichting naar de Groepsvereniging, Regio Drie Rivieren Utrecht, de gemeente Utrecht en overige externe partijen. Hij/zij leidt de bestuursvergaderingen en zorgt ervoor dat besluiten worden genomen. De voorzitter coördineert de werkzaamheden binnen het bestuur en ziet toe op de totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling binnen het stichtingsbestuur. Voorts motiveert, stimuleert en adviseert hij/zij de overige leden van het stichtingsbestuur.

Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van actiepunten in de bestuursvergaderingen en voor de vergaderplanning. Verzorgt de inkomende en uitgaande correspondentie en is verantwoordelijk voor het analoge en digitale archief. Voorts coördineert/verzorgt hij/zij de interne en externe informatie (ledenblad, website, persberichten).
Samen met de voorzitter vertegenwoordigt hij/zij de stichting naar de Groepsvereniging, Regio Drie Rivieren Utrecht, de gemeente Utrecht en overige externe partijen.

Penningmeester
De penningmeester stelt de (meerjaren)begroting en resultatenrekening op, bewaakt deze en stelt het financieel jaarverslag en balans op. Hij/zij is verantwoordelijk voor de financiële administratie en het bijbehorende archief, beheert bankrekeningen en contanten (betalen, incasseren) en controleert deelbegrotingen (beheer, exploitatie en verhuur). Hij/zij verwerft in samenwerking met anderen additionele middelen, subsidies en fondsen en voert een goed verzekeringsbeheer.

Algemeen bestuurslid / Gebouwcoördinator
De gebouwcoördinator coördineert het beheer, onderhoud en verhuur van de accommodaties en buitenterreinen binnen en buiten de stichting en beheert de verhuurkalender. Hij / zij wordt ondersteunt door de beheerder.

Afgevaardigde namens de groepsraad
Deze functie wordt permanent door de groepsvoorzitter vervult. Hij is het contact tussen het stichtingsbestuur en de groepsbestuur. Bespreekt in beide besturen de onderwerpen die zowel vereniging als stichting aangaan.

Adviseur / Beheerder
De Gebouwcoördinator wordt ondersteunt door de beheerder(s). De beheerder(s) ontvangt huurders en leidt hen rond. Tijdens en na de verhuur controleert hij/zij of huurders zich aan de afspraken houden en is aanspreekbaar voor vragen etc.

De beheerder(s) is/zijn adviseur en geen lid van het stichtingsbestuur.

Neem direct contact met ons op!