Financiën

Voor een financieel gezonde verenging is de penningmeester primair verantwoordelijk onder toeziend oog van de overige bestuursleden. Jaarlijks wordt de financiële administratie gecontroleerd door de kascontrolecommissie welke is samengesteld uit 2 leden vanuit de groepsraad. Vervolgens wordt het financieel jaarverslag toegestuurd naar de regio en gemeente. De begroting van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld in de Groepsraad waarin alle leiding van de vereniging vertegenwoordigd zijn. De belangrijkste bron van inkomsten voor de vereniging zijn contributiegelden en subsidie vanuit de gemeente Utrecht. De inning van de contributie vindt ieder kwartaal plaats via automatische incasso en bedraagt voor jeugdleden onder de 23 jaar € 38,- per kwartaal* en voor leden ouder dan 23 jaar € 24,- per kwartaal*. Voor ieder volgend (jeugd)gezinslid wordt € 28,- per kwartaal* betaald.

Leden die in het bezit zijn van een geldige U-pas ontvangen voor de periode 1 juli – 30 juni een persoonsgebonden budget van de Gemeente. Leden t/m 17 jaar ontvangen € 225,- en leden van 18 jaar en ouder ontvangen een budget van € 100,-.

Op aangeven van de U-pashouder declareert de penningmeester de verschuldigde contributie vervolgens per kwartaal of per jaar bij het Bureau U-pas.

Indien er te weinig budget resteert, zal de U-pashouder dit zelf moeten aanvullen.

De contributie is exclusief kosten voor kampen en/of grotere activiteiten. Deze gelden worden door de leiding van het betreffende onderdeel zelf geregeld (m.u.v. het jubileumjaar).

*) Bedragen zijn door de groepsraad vastgesteld en gelden per 1 januari 2019.

Contactpagina